Tickets AS — vilkår for sluttbrukere

Gjeldende vilkår fra og med 1 oktober 2012.

1. AVTALEN

TicketCo AS, org nr 996 760 316 (”TicketCo”) tilbyr gjennom nettstedet www.ticketco.no distribusjonsordninger for billetter (”Tjenestene”). Ovenfor deg som sluttbruker innebærer dette at TicketCo kun er ansvarlig for distribusjon av billett til deg som sluttbruker og overføring av pengetransaksjon i henhold til avtale med arrangør.

Ved kjøp av billetter på www.ticketco.no inngås en avtale direkte mellom arrangør og deg som sluttbruker. Billettpris og dine rettigheter ovenfor arrangør utledes av nærværende vilkår (”Vilkårene”). Informasjon om arrangørens vilkår finner du blant informasjonen om det enkelte arrangement på www.ticketco.no og/eller på arrangørens eget nettsted.

2. AVTALE OG PERSONVERN

2.1. Inngåelse av avtale

Vilkårene aksepteres ved opprettelse av brukerprofil hos TicketCo og ved kjøp av biletter. TicketCo forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre Vilkårene. Likeså forbeholder TicketCo seg retten til å stenge ute sluttbrukere som i tilknytning til bruk av Tjenestene, har gjort seg skyldig i brudd på norsk lovgivning, Vilkårene eller arrangørers vilkår.

TicketCo har 15 års aldersgrense for kjøp av billetter. Arrangør kan i sine vilkår sette høyere aldersgrense, og da er det denne høyere aldersgrensen som gjelder. Ved bestilling bekrefter du å være gammel nok til å kjøpe billetter.

TicketsCo ønsker kun å formidle billetter til lovlige arrangementer for distribusjon til land det er lovlig å drive handel med. Det utøves kontroll ved utlegging av nye arrangementer. I fall TicketCo først etter at salget av et arrangement er satt i verk skulle få mistanke om ulovlig virksomhet hos arrangør, forbeholder TicketCo seg retten til å holde tilbake utstedelse av billetter inntil lovligheten av angjeldende arrangement er avklart. TicketsCo vil da søke å tilbakeføre eventuell betaling med fratrekk for det til enhver tid gjeldende gebyr. Du har ikke angrerett ved kjøp av billetter, jf angrerettsloven § 19 bokstav b.

2.2. Handelsrestriksjoner

TichetCo leverer ikke tjenester til land som OFAC, EU, FN og/eller norske myndigheter har bestemt eller anbefalt handelsrestriksjoner mot. For tiden gjelder dette; Burma, Elfenbenskysten, Irak, Iran, Kongo, Cuba, Liberia, Nord-Korea, Zimbabwe, Sudan, Syria og Hviterussland. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og TicketCo forbeholder seg retten til å utvide denne type restriksjoner til å omfatte flere land.

2.3. Personvern

Ved opprettelse av profil legger du igjen personopplysninger som du samtykker til at TicketCo lagrer, behandler og overfører til tilsluttende selskaper, underleverandører og kontraktspartnere, herunder arrangør/arrangørene for den/de arrangementene du har kjøpt billett til. Videre samtykker du i at TicketCo sender deg informasjon om våre tjenester frem til du eventuelt reserverer deg mot å motta slik informasjon.

For å bedre din brukeropplevelse kan TicketCo lagre ”coockies” på din lokaldisk. Du kan velge å deaktivere cookies i nettleseren.

TicketCo behandler disse opplysningene i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for håndtering av personopplysninger og med en målsetning om å behandle personopplysninger i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. Det er daglig leder hos TicketCo som er ansvarlig for at personopplysningsloven blir fulgt.

Hvilken informasjon som til enhver tid er registrert på deg, kan du få innsyn i ved å logge deg inn på din profil på www.ticketco.no Der kan du også redigere opplysningene vi har lagret og om ønskelig også slette din profil. TicketCo fraråder sletting av profil før gjennomføring av arrangement, og tar ikke ansvar for problemer med levering av Tjenestene og/eller eventuelle tjenester fra arrangør, som en eventuell feilregistrering av opplysninger og/eller sletting av personopplysninger kan medføre.

2.4. Begrenset bruk

Uten særskilt avtale med TicketCo, forutsettes du å operere utenfor næring. Du kan ikke uten særskilt avtale distribuere, endre, publisere, overvåke og/eller forstyre materiale publisert eller distribuert gjennom www.ticketco.no ;

3. BETALINGSMÅTER OG -TRYGGHET

TicketCo godtar VISA, Mastercard og BankAxess. Vi bruker NetAxepts teknologi for betalingstransaksjoner. For øvrig gjør vi bruk av bankenes og kortselskapenes godkjente systemer.

Vår internettside er beskyttet gjennom SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Din person- og brukerinformasjon krypteres for å unngå misbruk. Inntil utbetaling til arrangør og TicketCo skjer vil innbetalte midler oppbevares på egen separat klientkonto adskilt fra TicketCo sine egne midler.

4. GEBYRER FOR TICKETCO SINE TJENESTER

TicketCo inngår avtale med den enkelte arrangør om inndekning av honorar. Arrangørens utgifter til TicketCo vil således enten inngå i billettprisen eller fremgå av arrangørens vilkår med sluttbruker. Ved refusjon av billettkjøp forårsaket av forhold utenfor TicketCo sitt ansvar, forbeholder TicketCo seg retten til å trekke i fra sitt honorar før restbeløpet refunderes til sluttbruker.

5. UTSENDELSE OG LEVERING AV BILLETTER

Billetter og/eller kjøpsbekreftelse sendes normalt ut til oppgitt e-post adresse og/eller tlf nr innen en time etter at betalingstransaksjonen er godkjent.

Du har selv risiko for at riktig og virksom e-post adresse oppgis. Dersom billetten ikke mottas innen forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller arkivet i din brukerprofil ("Mine billetter") på www.ticketco.no Om billetten heller ikke finnes i brukerprofilen anbefales at du benytter support skjema som du finner under "Support" i TicketCo portalen.

6. AVVIKLING AV ARRANGEMENTER

TicketCo har intet ansvar for om den enkelte arrangør leverer i henhold til avtale mellom deg og arrangør. Det tas på generelt grunnlag forbehold om at den enkelte arrangør må ha rett til å avlyse eller flytte arrangement. Krav om refusjon av betalt billett må rettes til arrangør. Honorar/gebyr til TicketCo refunderes ikke.

7. DITT ANSVAR

Du er selv ansvarlig for å kjøpe riktig billett, oppgi riktig kontaktdata i din profil, betale rettidig, samt ta vare på billetter, brukernavn og passord. Ved forsinket betaling kan tilkomme forsinkelsesrenter og purregebyr utmålt til en tidel av inkassosatsen. Ved eventuelle mangler ved Tjenestene plikter du å reklamere innen rimelig tid.

8. GARANTIER OG ANSVAR

TicketCo garanterer at Tjenestene blir utført med rimelig dyktighet og omsorg. TicketCo garanterer ikke at arrangementet du kjøper billett til vil leve opp til dine forventninger. Du kan kun gjøre ansvar gjeldende ovenfor TicketCo og TicketCo sine samarbeidspartnere, ansatte, medhjelpere og tillitsmenn, for direkte tap forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet. Nevntes ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp TicketCo tar betalt for Tjenestene.

9. KONFLIKTLØSNING

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Sluttbruker kan søke bistand hos Forbrukerrådet. Dersom partene ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning hos Forbrukerrådet, kan saken fremmes for Forbrukertvistutvalget. Sluttbruker kan velge å fremme saken for de ordinære domstoler.