Vilkår for bruk av påmeldings- og betalingstjenesten ticketco.no

Avtalevilkår for arrangører gjeldende fra og med 27 mai 2014.

1. Generelt

Denne avtalen (”Avtalen) gjelder mellom TicketCo Norge AS, org nr 996 760 316, ( “TicketCo”) som formidler av billetter og betalingsoppdrag (”Tjenestene”) og arrangør (”Arrangøren”).

Avtalen må leses og aksepteres før Arrangøren registrerer seg som arrangør. Ved å registrere seg som arrangør på TicketCo sin nettside (ticketco.no), heretter ”Nettsiden”, aksepterer Arrangøren både Avtalen og øvrig informasjon som gis på Nettsiden, heretter samlet omtalt som ”Vilkårene”. Vilkårene erstatter all tidligere skriftlig og muntlig kommunikasjon mellom partene. TicketCo forbeholder seg retten til å endre Vilkårene. Endringer som klart er til Arrangørens ugunst vil bli varslet skriftlig i forveien. Ved motstrid skal Avtalen gå foran informasjon oppgitt på Nettsiden.

2. Kredittsjekk mv

TicketCo kan innhente kredittvurdering av Arrangøren. TicketCo forbeholder seg retten til uten å oppgi begrunnelse, å kunne unnlate å tilby en eller flere Tjenester til Arrangøren. Kredittvurderingen vil også kunne bli benyttet til å ta stilling til utbetalingsfrekvens fra klientkonto.

3. Tjenestene

3.1 Generelt

TicketCo stiller Nettsiden til Arrangørens disposisjon. Nettsiden er en nettbasert påmeldings- og betalingstjeneste hvor Arrangøren kan følge opp påmeldingene og følge opp disse ved pålogging på Nettsiden.

De som melder seg på Arrangørens arrangementer (”Deltakerne”) benytter Nettsiden til å registrere seg som deltakere på de aktuelle publiserte arrangementene.

3.2. Tjenestene – leveranse

a) Avtaleinngåelse

Avtaleinngåelse forutsetter at Arrangøren aksepterer Vilkårene, legger inn kontaktdata som blir etterspurt i forbindelse med registrering og blir godkjent av TicketCo som arrangør. Det vil ikke være mulig for Arrangøren å registrere arrangement som impliserer pengeoverføringer før Arrangøren er godkjent som arrangør av TicketCo.

b) Aksept

Arrangøren skal gjennomføre egen test av Nettsiden sin funksjonalitet senest ved registrering av arrangement. Arrangøren skal uten opphold gi TicketCo skriftlig melding dersom Arrangøren ikke er fornøyd med Tjenestene.

c) Rettighetene

TicketCo beholder alle rettigheter knyttet til Nettsiden og annet materiale som er utarbeidet av TicketCo. Arrangøren får kun en begrenset bruksrett til Nettsiden og materialet som er utarbeidet. Arrangøren har ingen rett til endring av Nettsiden eller videre overdragelse av Tjenestene.

d) Drift av Nettsiden

Det er Arrangørens eget ansvar å si opp eventuelt eksisterende avtaler med tredjemenn. TicketCo kan ikke garantere at ikke kortere perioder med nedetid kan oppstå.

3.3 Tjenestene – avslutning

Tjenestene ytes så lenge Arrangøren har arrangementet registrert på Nettsiden og/eller fullt oppgjør mellom TicketCo, Arrangøren og Deltakerne ikke har skjedd. Se også punkt 9.

3.4 Support

TicketCo supportavdeling har åpent hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 16.00.

4. Vederlag og fakturering

a) Betalingsstrøm

TicketCo har opprettet samarbeid med Nets, Elavon og iZettle. Innbetalinger som gjøres ved bruk av teknologi levert av Nets, Elavon og iZettle vil gå til TicketCo sin oppgjørskonto. Kontante betalinger går utenom TicketCo sin oppgjørskonto direkte til Arrangør.

b) Priser

TicketCo sin provisjon beregnes med avtalt prosent av den totale betalingsstrøm som håndteres av Tjenesten. Priser fremkommer av den til enhver tid gjeldende prisliste publisert på Nettsiden. Prisøkninger for pågående arrangementer varsles skriftlig før prisøkningen trår i kraft. TicketCo forbeholder seg retten til å oppjustere pris for arrangementer i fall det inntrer eller avdekkes forhold som TicketCo ikke forutså eller med rimelighet kunne forutse da prisen ble satt og som medfører at oppdraget blir vesentlig mer tidkrevende og/eller kostbart enn først antatt. TicketCo skal varsle Arrangøren så snart TicketCo innser at oppjustering av prisen kan bli aktuelt

c) Oppgjør og motregning

Oppgjør kan skje ved at TicketCo overfører avtalt andel av Deltakernes innbetaling fra klientkonto til driftskonto i forbindelse med overføring til Arrangør eller tilbakebetaling til Deltakerne. TicketCo kan kreve administrasjonsgebyr for utsendelse av faktura. Provisjon som ikke dekkes inn ved motregning faktureres Arrangør med 10 dagers forfall på faktura.

d) Oppgjørstidspunkt

TicketCo gis rett til å tilegne seg provisjon fra oppgjørskonto og/eller fakturere Arrangør, etter hvert som innbetaling fra Deltakerne betales inn.

e) Reklamasjon

Dersom Arrangøren mener at TicketCo har beregnet seg for mye provisjon og/eller har levert mangelfulle tjenester, skal dette meddeles TicketCo så snart som mulig.

5. Garantier og begrensninger i disse

a) TicketCo garanterer at Tjenestene vil utføres med rimelig dyktighet og omsorg. TicketCo garanterer dog ikke at Tjenestene vil oppfylle Arrangørens spesielle formål eller krav, eller at bruken av det leverte vil være uavbrutt eller uten feil.

b) TicketCo garanterer en oppetid i hver enkelt kalendermåned på webtjenere og e-posttjenere på minst 98 %. Oppetiden beregnes av gjennomsnittet av samtlige dager i hver enkelt kalendermåned.

c) Dersom Arrangøren gir TicketCo skriftlig melding om et brudd på ovenstående garanti, plikter TicketCo for egen regning å gjøre rimelige anstrengelser for å rette. Dersom TicketCo etter å ha gjort slike rimelige anstrengelser ikke er i stand til å rette opp bruddet på garantien, skal TicketCos ansvar i forbindelse med bruddet på garantien være begrenset til å refundere det beløp Arrangøren har betalt for den aktuelle Tjenesten og/eller leveransen i den perioden garantien var brutt.

d) Uten hensyn til det foregående er TicketCo ikke ansvarlig overfor Arrangøren i den utstrekning et avvik skyldes feil begått av andre enn TicketCo eller det ikke er utvist grov uaktsomhet eller forsett fra TicketCo sin side.

6. Ansvar og beføyelser for krenkelse

a) TicketCo skal forsvare og holde Arrangøren skadesløs for ethvert krav som fremsettes mot Arrangøren som følge av at materiale levert av TicketCo krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, under forutsetning av at Arrangøren (i) omgående melder fra til TicketCo om ethvert slikt krav fra tredjemann, (ii) gir TicketCo retten til å kontrollere og styre forberedelsene, forsvaret og forlik av ethvert slikt krav, (iii) samarbeider fullt og helt med TicketCo i denne forbindelse, og (iv) overholder TicketCo instruks om å avslutte enhver bruk av materiale som det i henhold til TicketCo egen bedømmelse er sannsynlig vil bli bedømt som en krenkelse av tredjemanns Immaterielle rettigheter.

b) Punkt 6 a) skal ikke få anvendelse for noen krenkelse som følge av; (i) bruk av materialet på annen måte enn i overensstemmelse med de relevante instruksjoner gitt av TicketCo, (ii) enhver endring, modifisering eller revisjon av materialet som ikke uttrykkelig er skriftlig godkjent av TicketCo, (iii) Arrangørens manglende bruk av rettinger eller forbedringer gjort tilgjengelig av TicketCo, (iv) Arrangørens distribusjon, markedsføring eller bruk av materialet til fordel for tredjemann, eller (v) kombinasjonen av materialet med materiale som ikke er levert eller godkjent av TicketCo.

c) Dersom et materiale påstås, eller i henhold til TicketCo rimelige oppfatning vil kunne påstås å krenke tredjemanns immaterielle rettigheter, kan TicketCo innenfor rimelig tid velge å enten: (i) sikre Arrangøren en rett til å fortsette bruken av materiale, (ii) for egen regning erstatte slikt materiale med vesentlig likeverdig materiale, eller (iii) endre materialet. Dersom TicketCo etter en rimelig vurdering kommer til at Arrangøren ikke kan sikres en rett til å fortsette bruken, og at materialet ikke lar seg endre eller erstatte, skal det angivelig krenkende materialet returneres til TicketCo, og TicketCos maksimale ansvar for en slik krenkelse skal være å refundere det beløp Arrangøren har betalt for det aktuelle materialet, med fradrag for Arrangørens fordel ved bruk.

d) Bestemmelsene i dette Punkt 6 regulerer TicketCos fulle og hele Ansvar, og Arrangørens eneste beføyelser i forbindelse med krenkelse eller påstand om krenkelse.

e) Dersom Arrangøren gir TicketCo tilgang til programvare, spesifikasjoner, innhold eller annet materiale, forplikter Arrangøren seg til å erstatte, forsvare og holde TicketCo skadesløs mot ethvert ansvar som pådras eller påstås i forbindelse med krenkelse av tredjemanns rettigheter.

f) Arrangøren er selv alene ansvarlig for innholdet Arrangøren publiserer på Nettsiden og vil holde TicketCo skadesløs for krav i denne forbindelse. Arrangøren vil også holde TicketCo skadesløs for eventuelle krav fra Deltakere som skyldes svikt i forhold på Arrangøren sin side eller annet som Arrangøren er nærmest å bære risikoen for.

7. Ansvarsbegrensning

TicketCo garanterer at Tjenestene blir utført med rimelig dyktighet og omsorg. Ut over levering av Tjenestene er avtalerelasjonen mellom Arrangør og Deltakerne TicketCo uvedkommende, herunder at Arrangøren innrapporterer korrekt merverdiavgift. Partene kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor den annen part, den annen parts samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. TicketCo ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Arrangøren har betalt for den aktuelle Tjeneste.

8. Samarbeid

Arrangøren erkjenner og samtykker i at:

a) Arrangøren skal samarbeide med TicketCo ved utførelse av Tjenestene, herunder, men ikke begrenset til å gi TicketCo nødvendige fasiliteter og tilgang til passende data, informasjon og personell, og Arrangøren erkjenner og samtykker i at TicketCos ytelser er avhengig av Arrangørens rettidige og effektive oppfyllelse av disse pliktene, samt rettidige avgjørelser og godkjennelser fra Arrangørens side i forbindelse med Tjenestene.

b) Arrangørens manglende medvirkning vil kunne virke negativt inn på TicketCos mulighet til å oppfylle sine forpliktelser. Eventuelle milepæler må i så fall justeres, og for Tjenester basert på fast pris, vil tilleggstjenester som kan henføres til slike forhold på Arrangørens hånd bli fakturert i henhold til TicketCos standardsatser.

c) Under utførelsen av sine forpliktelser etter Avtalen kan TicketCo være avhengig av data, materiale og annen informasjon gitt av Arrangøren, uten at denne informasjonen er gjenstand for noen selvstendige undersøkelser eller verifisering fra TicketCos side. TicketCo skal kunne legge til grunn og stole på riktigheten og nøyaktigheten av slik informasjon under utførelsen av sine Tjenester.

d) TicketCos utførelse av Tjenester kan inkludere råd og anbefalinger. Alle avgjørelser i forbindelse med slike råd og anbefalinger skal tas av Arrangøren, og er Arrangørens ansvar alene.

9. Opphør

a) Hver av partene har rett til å si opp Avtalen dersom den annen part (i) har misligholdt Avtalen vesentlig, og (ii) ikke har rettet opp slikt mislighold innen tretti (30) dager etter å ha mottatt melding fra den annen part. Manglende eller forsinket betaling av faktura, bruk av Nettsiden eller annet materiell levert av TicketCo i strid med lov, tredjemanns rettigheter eller til betydelig skade for TicketCo og/eller tredjepart, skal alltid regnes som vesentlig mislighold.

b) Dersom Arrangøren ønsker å si opp en Avtale av andre grunner enn de som er regulert i Punkt a) ovenfor, skal Arrangøren gi TicketCo skriftlig melding (“Oppsigelse”) om dette med minimum tre (3) måneders varsel.

c) Ved ethvert opphør av Avtalen skal Arrangøren betale til TicketCo alt vederlag og alle utgifter som er opptjent eller påløpt i forbindelse med utførelsen av Tjenestene til og med utløpet av oppsigelsesperioden. Arrangøren skal også refundere alle TicketCos rimelige kostnader i forbindelse med opphøret av Avtalen, med unntak av de tilfeller hvor opphøret følger av vesentlig mislighold fra TicketCos side.

d) For delvis avsluttede periodiske Leveranser eller milepæler som ennå ikke er forfalt til betaling på tidspunktet for opphør av Avtalen skal Arrangøren betale en forholdsmessig andel i henhold til hvor stor del av Tjenestene eller Leveransen TicketCo har ferdigstilt på tidspunktet for opphøret av Avtalen.

10. Taushetsplikt

Hver av partene plikter å bevare taushet om opplysninger og informasjon parten får hånd om i løpet av avtaletiden og som parten bør forstå at den andre parten ønsker skal behandles konfidensielt. Dersom en part søker bistand hos tredjemann, skal også tredjemann pålegges slik taushetsplikt. Disse bestemmelsene om taushetsplikt skal gjelde i to (2) år etter utløpet eller opphøret av Avtalen.

11. Personlige Data

Ved bestilling av tjenester og/eller leveranser fra TicketCo og/eller TicketCo sine samarbeidspartnere, vil opplysninger som Arrangører oppgir bli lagret i TicketCos kundebase. Det vil også kunne bli innhentet kredittvurdering av Arrangøren, jf. punkt 2. Arrangøren har på forespørsel rett til innsyn, jf. Personopplysningsloven § 18, og kan kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet. For utførelsen av Tjenester og Leveranser kan TicketCo motta, behandle og overføre Arrangørens personopplysninger mellom sine tilsluttede selskaper, sine underleverandører og kontraktsparter. Videre kan TicketCos og dets tilsluttede selskaper behandle Arrangørens personopplysninger for enhver kommunikasjon med Arrangøren, inkludert blant annet invitasjon til arrangementer og distribusjon av TicketCo materiale. I den utstrekning TicketCos behandling av Arrangørens personopplysninger er blitt utført i overensstemmelse med Avtalen eller det som kan anses som vanlig bruk i forbindelse med utførelsen av Tjenestene, skal Arrangøren erstatte, forsvare og holde TicketCo skadesløs fra alle krav, erstatningsansvar, tap og rimelige omkostninger pådratt av eller påstått mot TicketCo i forbindelse med ethvert krav fra tredjemann relatert til behandlingen av Arrangørens personopplysninger.

12. Stenging av Tjenester

TicketCo kan uten forvarsel stenge Arrangørens tilgang til en eller flere Tjenester helt eller delvis om Arrangøren misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. Stenging kan også finne sted om Arrangøren misbruker eller overbelaster utstyr eller nettverk og/eller utviser en atferd som forringer tjenestekvaliteten for andre av TicketCo sine kunder og/eller medfører fare for skade på materiell eller omdømme til TicketCo eller andre. TicketCo vil så langt situasjonen tillater det, søke å varsle Arrangøren i forkant av en eventuell stenging.

13. Reklamasjonsfrist

Arrangøren må uten ugrunnet opphold varsle TicketCo om omstendigheter som Arrangøren anser for å utgjøre grunnlag for et eventuelt krav. Ethvert søksmål mot TicketCo må være reist innen det første til å inntreffe av; tolv (12) måneder etter hendelsene som danner grunnlag for søksmålet fant sted, eller tolv (12) måneder etter levering av Tjenestene eller Leveransene, uavhengig av type søksmål, skade, krav, ansvar, kostnad, utgift eller tap, enten det har sitt grunnlag i Avtalen, kontrakt, lovgivning, ulovfestet erstatningsansvar eller annet.

14. Uavhengig kontraktør

Partene er innforstått med at hver av partene i Avtalen er en uavhengig kontraktør, og at ingen av partene er, eller skal bli ansett som, en agent, distributør, ansvarlig eller representant for den annen part. Ingen av partene må presentere seg selv, direkte eller implisitt, som en agent for den annen, eller på noen annen måte påta eller skape noen forpliktelse på vegne av, eller i den annens navn.

15. Force Majeure.

Unntatt for betalingsforpliktelser er verken Arrangøren eller TicketCo ansvarlige for noen forsinkelse som skyldes omstendigheter eller årsaker utenfor partens kontroll, herunder, men ikke begrenset til brann eller annen ulykke, streik eller annen arbeidskonflikt, krig eller annen voldshandling, eller noen lov, pålegg eller krav fra noe offentlig organ eller autoritet.

16. Arbeidstakere

Ingen av partene må under Avtalens løpetid og inntil 3 måneder deretter, kontakte noen arbeidstaker hos den annen part som har vært direkte involvert i Tjenester eller leveranser, med tanke på ansettelse/ engasjement som arbeidstaker, konsulent eller liknende, uten den annen parts uttrykkelige skriftlige samtykke.

17. Kundereferanser

Partene samtykker i bruk av hverandres navn og/eller logo i presentasjoner, markedsføringsmateriell, kundelister, finansielle rapporter, websider og andre markedsføringsrelaterte aktiviteter. TicketCo kan oppgi Arrangøren som kunde av TicketCo og beskrive generelt hvilken type Tjenester de utfører for Arrangøren i TicketCo’ markedsføringsmateriell, presentasjoner og anbud til eksisterende og fremtidige kunder.

18. Overlevende bestemmelser.

Bestemmelsene i punktene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 og 20 i Avtale skal overleve opphør og oppsigelsen av Avtalen.

19. Overdragelse.

TicketCo kan overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen så fremt dette ikke er urimelig for Arrangøren. Arrangøren kan kun overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen til annet foretak innen samme konsern.

20. Lovvalg og verneting.

Avtalen reguleres av norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting.